Företagets miljöpolicy

Fastighetsskötsel Enköping AB skall följa aktuell miljölagstiftning. Vi skall kontinuerligt förbättra oss och upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål i vårt arbete för en bättre miljö.

Vår målsättning är att använda leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som värnar om miljön.

Vi skall använda miljögodkända drivmedel och kemiska produkter.

Vi skall i vårt arbete använda material och utrustning med lång livslängd och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi skall planera vårt arbete så att antalet transporter minskas utan att det påverkar vår verksamhet eller ger avkall på kvalitet.

Vi skall arbeta för att källsortering och återvinning blir en del av ett fungerande kretslopp.

Fastighetsskötsel Enköping AB skall se till att miljöarbetet efterlevs i hela företaget och att vår personal har god kännedom i miljöfrågor.

Vid inköp av nya motorfordon skall miljöhänsyn beaktas. Motorfordonen skall vara utrustade med avgasrening/katalysator samt vara miljöklassade.

Vi skall regelbundet följa upp och revidera våra övergripande och detaljerade miljömål.

2014-10-01/FSE