Företagets kvalitétspolicy

Fastighetsskötsel Enköping AB har som målsättning att utföra drift och underhåll av fastigheter på ett sådant sätt som motsvarar och helst överträffar våra kunders uppställda krav och förväntningar.

Fastighetsskötsel Enköping AB skall arbeta affärsmässigt för att tillgodose våra kunders uppställda mål.

Vi skall alltid föra en öppen och effektiv kommunikation med våra kunder, hyresgäster, myndigheter, leverantörer, sidoentreprenörer och av våra kunder utsedda kontaktpersoner.

Våra hyresvärdar och deras hyresgäster skall uppleva att de får ett gott bemötande och att de skall erhålla adekvat information.

Vi skall kunna förutse, reagera på och motsvara våra kunder och deras hyresgästers behov av drift och underhåll.

Vi skall löpande kontrollera, dokumentera och rapportera avvikelser i våra kunders fastigheter.

Våra kunder skall uppfatta att kvaliteten av vårt arbete i verksamheten kontinuerligt förbättras.

Fastighetsskötsel Enköping AB skall i sitt arbete alltid tillse så att lagar, förordningar och föreskrifter följs.

Vår personal skall vara kompetent och engagerad inför sina arbetsuppgifter. Personalen skall även känna ett personligt ansvar för de arbetsuppgifter de har att utföra. Personalen skall kontinuerligt utbildas.

Alla serviceärenden skall dokumenteras i bolagets datasystem som skall ligga till grund för analys och uppföljning av serviceinsatser till våra kunder och för vår egenkontroll.

Vi skall ställa krav på att leverantörer, sidoentreprenörer och underentreprenörer behandlar kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med våra kunders kvalitets- och miljökrav.

Våra medarbetare skall vara engagerade i vårt kvalitets- och miljöarbete.

2014-10-01/FSE